Rychlý kontakt

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

Návštěvnost

Celkem návštěv:
312 463
Dnes:
99
Tento týden:
647
Unikátní návštěvníci:
82 331

EKOŠKOLA

Ekoškola ZŠ J. A. Komenského

V dubnu 2019 získala ZŠ J. A. Komenského Kyjov již počtvrté titul Ekoškola. Je to program, jehož cílem je motivovat a vychovávat žáky k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí. U žáků podporuje aktivitu a vzbuzuje jejich zájem o dění ve škole. Učí je obhajovat své názory a přebírat zodpovědnost za své okolí. Přináší jim možnost řešit problémy a prožít radost z výsledků své práce.

V pracovních listech žáci vyhodnocují spotřebu energií, vody a snaží se najít způsoby, které vedou ke snižování spotřeby energie, vody, k důslednější recyklaci a k předcházení vzniku odpadů.  Ředitelství školy ve spolupráci se zřizovatelem připravuje projekt, který bude využívat dešťovou vodu ze střechy školy ke splachování toalet a zalévání květin ve škole. V dubnu ve škole proběhla výstava „Moře odpadů“, která pracemi našich žáků i zapůjčenými fotografiemi upozorňovala na rostoucí množství plastových odpadů. V průběhu celého roku organizujeme sběr papíru, kaštanů, pomerančové kůry, baterií, mobilů, hliníku, vršků od PET lahví a další aktivity, které vedou k motivaci předcházení odpadů a recyklaci.  Šetrnější hospodaření se zdroji a konec plýtvání s sebou nesou i finanční úspory v provozu školy. 

Ekoškola umožňuje zapojeným školám navázat partnerství a spolupráci.  Tyto kontakty lze využít ke  sdílení zkušeností, informací a vzájemným návštěvám.   Vzhledem k tomu, že Ekoškola je mezinárodní program a na naší škole vyučujeme rozšířenou výuku jazyků, chtěli bychom spolupráci rozšířit také na mezinárodní úrovni a tím propojit ekologické programy s komunikací v cizích jazycích. Ekoškola dává velký důraz také na zapojení rodičů a dalších lidí z místní komunity. Zároveň to, co se žáci v programu naučí, nezůstává uvnitř školy, ale šíří se dál a mají z toho prospěch všichni obyvatelé města.

Odměnou za naši práci a zároveň povzbuzením k další činnosti byla účast zástupců žáků, školy a města na slavnostním předávání titulu Ekoškola dne 21. června v Praze v budově Staroměstské radnice v Brožíkově sále. Velký dojem na nás udělal samotný obřad a také prohlídka celé budovy Staroměstské radnice.

Ekoškola je program pro celou školu. Zapojuje nejen žáky, ale také učitele, vedení školy, provozní zaměstnance a našeho zřizovatele město Kyjov, kterým patří za jejich soustavnou obětavou práci a podporu vřelé poděkování.

Mgr. Kamila Kostihová, koordinátor EVVO

 


Naše škola pracuje s těmito základními tématy EKOŠKOLY

Energie - žáci zjišťují a snaží se snížit spotřebu tepelné i elektrické energie ve škole. Učí se správně větrat, vytváří štítky k vypínačům, při odchodu z místností zhasínají světla a na konci vyučování nabádají dospělé k vypnutí spotřebičů.

Odpady – žáci i všichni pracovníci školy třídí odpad. Ve třídách jsou nádoby na třídění papíru, plastů a směsného odpadu. Na chodbách třídíme baterie, drobné elektrospotřebiče, sklo a hliník.  Sbíráme víčka od PET lahví a pomerančovou kůru. Pořádáme osvětové kampaně, vytváříme a vyvěšujeme grafické průvodce ke košům na třídění odpadu. Snažíme se odpad nevytvářet!

Prostředí školy - zlepšování vnitřního i vnějšího prostředí školy provádí žáci různými způsoby. Jedním z nich je například výzdoba školních chodeb vlastními výtvory, pěstování kytek, vytváření odpočinkových prostorů a venkovních učeben atd. V hodinách pracovních činností žáci uklízejí prostory kolem školy.

Voda - v tématu voda žáci hlídají kapající vodu z kohoutků, upozorňují na závady pana školníka. Vytvářejí štítky, které nabádají k šetření vodou a správnému splachování na toaletách. Žáci sledují, jaké čisticí prostředky se využívají v rámci školy a hledají řešení, jak jimi co nejméně zatěžovat životní prostředí. Zasazují o to, aby se ve škole splachovalo dešťovou vodou.

Doprava – v rámci dopravní výchovy se žáci učí nejenom chování v silničním provozu, ale také posoudí výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy a přehodnotí způsob dopravy do školy a na delší vzdálenosti.

Jídlo a svět aneb zodpovědná spotřeba potravin – žáci se zaměřili na oblasti: Lokální a sezónní potraviny a především Plýtvání potravinami, nově Průmyslově zpracované potraviny a palmový olej.

Ve škole pracuje Ekotým, který se schází jednou za měsíc a organizuje činnosti v oblasti environmentální výchovy.

 

Zpráva o auditu ze dne 24. 5. 2015 ke stažení zde.

7 kroků Ekoškoly: 

 1. Ekotým
 2. Analýza
 3. Plán činností
 4. Monitorování a vyhodnocování
 5. EV ve výuce
 6. Informování a spolupráce
 7. Ekokodex

 EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ O EKOTŘÍDU

Podmínky soutěže naleznete ZDE

Vyhodnocení Ekotřída 2017–2018
Průběžné hodnocení 2018–2019


Aktivity ve školním roce 2018–2019

Aktivity Ekoparlamentu v tomto školním roce jsou zaměřeny především na zpracování Analýzy (zjištění slabých a silných stránek v jednotlivých tématech), Plánu činnosti a pravidelné vyhodnocování cílů.  Naše činnost směřuje k obhajobě titulu Ekoškola, která proběhne v dubnu.

Září

 • 1. schůzka Ekologického parlamentu – zahájení činnosti
 • Výstavy z přírodnin na 1. stupni
 • Sběr kaštanů, pomerančové kůry
 • 25.–26. 9.  sběr starého papíru, sběr baterií a mobilů

Říjen

 • 2. schůzka Ekologického parlamentu
 • 20. 10. Den stromů
 • 11.–14. 10. – projekt 72 hodin – úklid okolí školy – hodiny pracovních činností
 • Sběr pomerančové kůry, vršků od PET lahví

Listopad

 • 3. schůzka Ekologického parlamentu
 • 7. 11. Mezinárodní den Ekoškol
 • Sběr pomerančové kůry

Prosinec

 • 4. schůzka Ekologického parlamentu
 • Poslední týden - Vánoční strom pro zvířátka v parku u školy – Ek. parlament + Malí debrujáři

Leden

 • 5. schůzka Ekologického parlamentu
 • Sběr vršků od PET lahví

Únor

 • 6. schůzka Ekologického parlamentu

Březen

 • 7. schůzka Ekologického parlamentu
 • Školní projekt – Voda u příležitosti Světového dne vody (22. 3.)
 • Exkurze žáků 7. ročníku do Čističky odpadních vod v Kyjově

Duben

 • 8. schůzka Ekologického parlamentu
 • Exkurze školní družiny do Ekodvora
 • Den Země – akce deváťáků pro prvňáky
 • Ukončení sběru pomerančové kůry
 • Obhajoba titulu Ekoškola

Květen

 • 9. schůzka Ekologického parlamentu
 • Sběr starého papíru, baterií, vršků od PET lahví

Červen

 • 5. 6. Světový den životního prostředí – úklid okolí
 • 10. schůzka Ekologického parlamentu  
 • Škola v přírodě – 4. třídy
 • OČMS – environmentální výchova v rámci stanovišť

 

Celoroční akce

 • Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu sbíráme použité baterie, vyřazené elektrospotřebiče, účastníme se soutěžních úkolů, které souvisí s recyklací. Za odevzdané baterie, spotřebiče a splněné úkoly dostáváme body, za které máme možnost získat odměny.
 • V průběhu celého roku probíhá soutěž o EKOTŘÍDU podle zadaných kriterií. Vyhlášení a ocenění EKOTŘÍDY probíhá na závěrečné akademii v červnu.
 • V průběhu celého roku probíhá sběr papíru, který je odvážen do Ekodvora
 • Ve třídách třídíme odpad: směsný odpad, plasty, papír - Rozpis vynášení papíru ze tříd, kabinetů a kanceláří zde.
 • Na chodbách třídíme odpad: elektrospotřebiče, baterie
 • Na finanční pomoc handicapovaným dětem organizujeme sběr vršků od PET lahví
 • Škola je zapojena do projektu Ekopolis. Vlastníme výukové hry Ekopolis, které využíváme v rámci vyučování i kroužků.
 • Na škole pracují kroužky Malých debrujárů, kteří s Ekoparlamentem úzce spolupracují a zapojují se do akcí podporující zlepšení životního prostředí a zdravý způsob života
 • zdravý způsob života
  • školní plán minimální prevence
  • pěstování správných hygienických návyků při všech činnostech ve škole i volnočasových aktivitách
  • sportovně branný den ke Dni dětí

 V rámci vyučování pečujeme o prostředí ve škole a okolí

 • péče o květiny ve třídách i na chodbách
 • péče o stromky v okolí školy
 • péče o travnaté plochy
 • péče o čistotu naší školy
 • péče o akvária ve škole

 

Plán environmentální výchovy na ZŠ J. A. Komenského v Kyjově v roce 2017/2018 ke stažení ZDE


AKCE EKOŠKOLY

Soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu
Poděkování - ke stažení zde.

Seminář dobré praxe v Hulíně
24. dubna 2018 se vypravila parta zasloužilých členů našeho Ekoparlamentu na setkání ekotýmů do ZŠ v Hulíně.

Zahájení proběhlo v přírodní učebně v zahradě školy, kde jsme obdivovali velké množství vychytávek, nejvíce nás zaujalo jezírko se žábami.

Pak jsme se rozdělili na žáky a učitele a každá skupina pracovala s lektorkou projektu Ekoškola zvlášť.

Zabývali jsme se analýzou a následně plánem činnosti. Vyprávěli jsme o tom, jak určité kroky Ekoškoly děláme u nás ve škole, předávali jsme si zkušenosti a dost dobře jsme se u toho bavili. Po zdravém obědě každá skupina prezentovala, co dopoledne vypracovala.

Čas utíkal jako voda a my jsme pospíchali na vlak, který nás odvezl domů.

Mgr. Jitka Režňáková
Fotogalerie


Litter Less - Když méně znamená více aneb snižme množství odpadu
Kampaň začala na škole 7. 11. 2016, u příležitosti Světového den Ekoškol. Její zakončení bude na Světový den ŽP 5. 6. 2017. Zakončení by mělo být nějakým veřejným Dnem činu, který se bude ke kampani vztahovat.  Každá škola účastnící se projektu si musela vybrat jedno ze 4 kritérií, my jsme si vybrali, že budeme kontrolovat množství odpadků (v kilogramech) posbírané na školním pozemku na začátku a na konci kampaně. V pondělí 7. 11. se sešli členové Ekoparlamentu, aby splnili první úkol – posbírali odpadky kolem školy. Byly to 3 kbelíky odpadků – téměř 4 kg. Dále pomocí metodiky 7 kroků budeme analyzovat a naplánujeme, jak snížíme množství odpadků kolem budovy školy.

Sběrové akce se zúčastnili: Ondřej Patera (6. A), Patrik Havelka (6. C), Matěj Andráš (6. D), Markéta Ambrozková (7. A), Vít Širůčka (7. B), Michaela Bakajová (8. B), David Tomeček (9. B) a koordinátorka projektu Ekoškola Mgr. Jitka Režňáková.

Fotogalerie Litter Less
Fotogalerie Den činu