Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

PRACOVNÍ NÁPLŇ ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

 • Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.
 1. Koordinuje:
  • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy,
  • aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování žáků,
  • spolupráci se školskými zřízeními a s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování,
  • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence.
 2. Samostatně zajišťuje:
  • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost,
  • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),
  • spolupráci s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
  • přípravu podmínek pro žáky se specifickými poruchami chování ve škole a koordinaci poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními,
  • předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení,
  • vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro preventivní aktivity školy,
  • úzkou spolupráci se školskými koordinátory prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje předání důležitých informací z nich.
  • specifické oblasti činnosti:
   • Spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů.
   • Podílí se na akcích a aktivitách, které pořádá škola v oblasti volnočasových aktivit a pomáhá s jejich realizací.
   • Vede administrativu svojí činnosti – dokumentace aktivit, evidence konzultací.
   • Neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se účastní.
 3. Předává vedoucímu školního poradenského pracoviště:
  • Návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti prevence rizikového chování žáků.